Васил Генчев в галерия Възраждане

Автор:
Сряда, 15 Ноември 2017 10:42
Васил Генчев в галерия Възраждане

На 21.11.2017 г. от 18:00 ч. в галерия Възраждане ще се открие изложба живопис „Олтар на вдъхновението" на Васил Генчев. Изложбата ще продължи до 11.12.2017 г.

Възхитителните нови картини на Васил Генчев имат един девиз – красотата над всичко. Темите са две – натюрморт и голо тяло. Изтънченост, елегантност, очарование и деликатност са само част от подходящите определения за тази живопис. Натюрмортите са иновативни и в същото време реалистични до съвършенство. Голите тела са свенливо иносказателни, красиво поетични. Васил Генчев създава живопис, която ни връща към едно основно качество на идеализма – а имено – красотата.

Краси Алексиева, 2017 г.

On 21.11.2017 at 18:00 in the Vazrazdane Gallery will be opened painting exposition
"Altar of Inspiration" by Vasil Genchev. The exhibition will continue until December 11,
2017.

The adorable new paintings of Vasil Genchev have a one slogan - the beauty above everything. The themes are two - still life and a naked body. Sophistication, elegance, charm and delicacy are just some of the appropriate definitions for this painting. Still life is innovative and at the same time realistic to perfection. The naked bodies are shyly inscrutable, beautifully poetic.
Vassil Genchev creates a painting that brings us back to a fundamental quality of idealism - the beauty.

Krassi Aleksieva, 2017

Васил Генчев - биография
Роден 1969 г. в с. Ягодово обл. Пловдив. Завършил ССХУИМИ Цанко Лавренов през 1988 г. Завършил магистърска степен, специалност живопис в НХА Николай Павлович в класа на проф. Валентин Колев през 1998 г. Осъществил е 10 самостоятелни изложби. Участвал в много общи изложби. Негови творби се намират в колекции в България, Украйна, Кипър, Канада, САЩ, Германия. Членува в сдружение АРТ БОКС 69 от самото му учредяване.

Vasil Genchev - Biography
Born in1969 in the village of Yagodovo, Plovdiv region. He graduated from the School of Fine Arts "Tsanko Lavrenov" in 1988. He graduated from the National Academy of Arts "Nikolay Pavlovich" in the class of Prof. Valentin Kolev in 1998. He has made 10 solo exhibitions. He has participated in many general exhibitions. His works are in collections in Bulgaria, Ukraine, Cyprus, Canada, USA, Germany. He is a member of the ART BOX 69 Association since its inception.

Божури – "Peonies" oil on canvas, 50/50 sm.
Мелодично – "Melodic" oil on canvas, 22/35 sm.
"Girl with a wreath of flowers" oil on canvas, 80/60 sm.
"Girl with a fan" oil on canvas, 80/60 sm.
Нарове – "Pomegranates" oil on canvas, 22/35 sm.
Олтар на вдъхновението – "Altar of inspiration" oil on canvas, 70/46 sm.
От моята градина – "From my garden" oil on canvas, 70/46 sm.
Паметно – "Memorable" oil on canvas, 50/50 sm.
Пеперуди – "Butterflies" oil on canvas, 80/60 sm.
Слънчогледи – игра на светлината – "Sunflowers - game of light" oil on canvas, 70/46 sm.
Триумф на вдъхновението – "Triumph of inspiration" oil on canvas, 22/35 sm.
Върху стар тезгях – "On an old counter" oil on canvas, 50/50 sm.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари