Васил Петров в галерия Възраждане

Автор:
Вторник, 05 Декември 2017 23:11
Васил Петров в галерия Възраждане

На 12.12.2017 г. от 18:00 ч. в галерия Възраждане ще се открие изложба живопис на Васил Петров. Изложбата ще продължи до 03.01.2018 г.
Митичен художник е Васил Петров, с напълно западно европейски маниер на живописване. Завладян е от древното минало на човечеството. Душата му е стара и пропита с древно вино и всички преобразувания, през които е минала, определят творческите изяви на автора в съвремието ни.
Изумителната му живопис подчинява сетивата и сърцата ни емоционално и неразумно, защото художникът става все повече диктатор на цветовете и техните необуздани приключения върху платната.
Копнежите и мечтанията на един художнически дух прелъстяват боите от палитрата и ги разиграват в полифонична и триумфална вакханалия. И познатите, любими теми на твореца – конете, морето, жената, митовете – ни провокират с нова чувствена пулсация и ние знаем, убедени сме, че се докосваме до една голяма, загадъчна и силна дарба, на която можем да бъдем единствено подчинени и влюбени.
Краси Алексиева, 2017

Биография на Васил Петров :
Роден декември 1961 г.
Работи в областта на кавалетната и монументалната живопис. Участва в множество международни,национални представителни и групови изложби и пленери.Реализирал е над четиридесет самостоятелни изложби в България, Италия, Дания, Мексико, Австрия. От 1990г. е член на Съюза на Българските художници и на Международна фондация за пластични изкуства IAA,UNESCO.
1997г.-2002г. е Предсетател на Представителството на СБХ в Пазарджик
2002г.-2004г. Председател на Дружеството на пазарджишките художници
От 2004г. е Председател на „Алианс за прогрес" –Пазарджик
Награди:
1992г.-Годишна награда за живопис,Пазарджик
1993г.-Годишна награда „Георги Машев" ,Пазарджик
1995г. -Годишна награда за живопис,Пазарджик
1997г. – Награда на СБХ за Млад автор,София
1997г.-Награда на Галерия Спектър,Велико Търново
1998г.-Годишна награда „Георги Машев" ,Пазарджик
2007г.-Награда на Община Пазарджик
2008г.-Автор на годината на Галерия Актив Арт,Варна
2009г.- Автор на годината на Галерия Актив Арт,Варна
2010г.-Награда но Община Пазарджик
2013г.- Награда на ДПХ Пролетен салон
2013г.- Награда на Представителството на СБХ Пазарджик
2013г.-Отличен от фондация от Св.Св. Константин и Елена арт дарител за 2013г.
Картини на Васил Петров са притежание на:
Градска Художествена Галерия „Никола Петров", Видин
Градска Художествена Галерия „Станислав Доспевски", Пазарджик
Дворец на Културата и Спорта,Варна
Галерия „Цвета",Велинград
Италия Istituto dArte Fortonato De Pero,Italy
Колекции Паганел,Италия; Комплекс Димят,Варна; Санита; Бон Марине; М-САТ; публично-частни колекции в страната и чужбина.

On 12/12/2017 at 18:00 pm. in Vazrazdane Gallery will open an painting exhibition by Vasil Petrov. The exhibition will run until 03.01.2018.
Mythic artist is Vasil Petrov with a fully western European style of painting. He was impressed by the ancient past of mankind. His soul is old and steeped in ancient wine and all the transformations through which it has passed determine the author's creative work in the modern times.
His amazing painting obeys the senses and our hearts emotionally and unreasonably because the artist becomes more a dictator of colours and their wild adventures on canvas.
The longings and dreams of an artistic spirit seduce the palette's paint and they played them in a polyphonic and triumphal bacchanalia. And the artist's familiar favourite themes – the horses, sea woman, and myths – provoke us with a new sensual pulsation and we know we are convinced that we touch to a great mysterious and powerful gift which we can only be subordinates and in love.
Krasi Aleksieva, 2017

Born in December 1961
Works in easel and monumental painting. Participated in numerous international, national representative and group exhibitions and pleneri. He has made over forty solo exhibitions in Bulgaria, Italy, Denmark, Mexico, Austria. Since 1990 is a member of the Union of Bulgarian Artists and the International Foundation for Plastic Arts IAA, UNESCO.
1997g.-2002. is President of Representation of UBA in Pazardzhik
2002g.-2004. President of the Society of Artists in Pazardzhik
Since 2004. is Chairman of the "Alliance for Progress" –Pazardzhik
He has received 13 awards for his work.
Pictures of Vasil Petrov are owned by:
City Art Gallery "Nikola Petrov", Vidin
City Art Gallery "Stanislav Dospevski" Pazardzhik
Palace of Culture and Sports, Varna
Gallery "Color", Velingrad
Italy Istituto dArte Fortonato De Pero, Italy
Collections Paganel, Italy; Complex Dimyat, Varna; Sanita; Bon Marine; M-SAT; public-private collections at home and abroad.

Напишете коментар

Напишете коментар като гост

0

Коментари

  • Няма коментари